Monday, September 4, 2017

The spectacular Rangoli of Sabudana in Mulund, Mumbai, Maharashtra, Indiaમુલુંડમાં સાબુદાણાની અદભૂત રંગોળી
વિશ્વ પ્રસિદ્ધ આર્ટીસ્ટ મોહનકુમાર ડોડેચા છેલ્લા ૫૭ વર્ષથી સાબુદાણાની રંગોળી દ્વારા શ્રી ગણેશજીની આરાધના કરે છે. રંગોળી બનાવવામાં એક મહિનાનો સમય લાગે છે. આ વર્ષે એમણે ૬ ફૂટ x ૭ ફૂટ ની રંગોળીમાં પ્રસન્નમુદ્રા શ્રી ગણેશને એમણે સાકારિત કર્યા છે. જેમાં ૪૦ કિલો સાબુદાણા વપરાયા છે. અને ૨૭૫ કલર શેડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

આ રંગોળી બનાવવામાં દયારામ હિન્દીસોતા, ભૂપેશ જોશી, અર્ચના પલણ, કમલા રોપરેલ, અવની ચક્રબોર્તી તથા નવીન ચવ્હાણનો સહકાર સાંપડ્યો છે.

શ્રી ગણેશની અદભૂત રંગોળી ૧૦મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ રવિવાર સુધી દર રોજ સવારના ૧૦ થી રાત ૧૦ કલાક સુધી ૯૦૧, ઉમિયા મહલ, રાજેન્દ્ર પ્રસાદ રોડ, વર્ધમાન નગર ની સામે, મુલુંડ (વે)માં દર્શકો માટે ખીલી રાખવામાં આવશે. સૌ કલા રસિકો તેમજ ભાવિકોને પધારવાનું નિમંત્રણ છે.


મેઘબિંદુ

9320440877  


Dear Sir/Madam,

Sub:     57TH YEARS OF MOHANKUMAR’S SAGO GANESH RANGOLI

I have pleasure to inform you that MR.MOHANKUMAR DODECHA is only the Artist who is preparing SAGO
GANESH RANGOLI (Floor Art) by using Sago grains during GANESH FESTIVALS since 1961. This year he has started preparing the SAGO GANESH RANGOLI from 1st Aug 2017 with his friends & family Members. This Rangoli will be open for the Art Lovers & devotees from 1st Sept 2017 to 10th Sept 2017 @10am to10pm.  At 901, UMIYA MAHAL, OPP.VARDHMAN NAGAR, DR.R.P.ROAD, MULUND WEST MUMBAI - 400080.

The highlights of Unique PRASSAN MUDRA SHIR GANESH RANGOLI 2017.

  1. Size of Rangoli             :  6 feet X 7 feet
  2. Colour shade                  :  Aprox 275 shades
  3. Man hours                      :  Aprox 1300 man-hours
  4. Assistance                      :  Dayaram Hindusota,Bhupesh Joshi,Maitri Khedekar,Kamala Ruparel,
                                              Archana Palan,Dr.Chetan Kotak,Navin chandan and Swapnil Gawnang.

  1. Sago Pearls                    : 10 Lakh Sago’s Approx used in Rangoli (40 kgs)
  2. Process chosen Design :  Each sago is set individually in the Rangoli.
  3. Subject                           :  Every year various roles of Shree Ganesh.
  4. Record                         :  GUINNESS WORLD RECORDS          -           2010
   LIMCA BOOK OF RECORDS              -           2010
   UNIQUE WORLD RECORDS               -           2013
   INDIS BOOK OF RECORDS               -           2013
   ASIA BOOK OF RECORDS                -           2013
   ELITE WORLD RECORDS                  -           2013
   WORLD AMAZING RECORDS            -           2014
   GOLDEN BOOK OF WORLD RECORDS -       2014
9.     Documentary                :  ‘SATATAM’ on MOHANKUMAR: by film division of India.

Now I request you to kindly publish the above information to your newspaper & oblige & kindly visit for Ganesh Darshan. Bio data of MOHANKUMAR is enclosed herewith.

PHOTO LINE:    57th years of Sago PRASSAN MUDRA GANESH RANGOLI by artist
MOHANKUMAR DODECHA

At 901, UMIYA MAHAL, DR.R.P.ROAD, OPP.VARDHAMAN NAGAR, MULUND WEST, MUMBAI-400080.
From 01st Sept to 10th Sept 2017, 10 am to 10 pm.

Regards,
MEGHJI K DODECHA    

_________________________________________________________________________

Born on 23rd, October 1943. MOHANKUMAR from his childhood was creative by nature and showed an avid interest in Arts. He reminisces how it all started "In the year 1960 one fine evening my school time chum informed me that in Dadar he has seen A rangoli portrait of Chhatrapati Shivaji Maharaj made in food grains only. I could not see the rangoli but idea clicked and I decided to make rangoli of Ganesh using food grains during Ganpati days at my residence". Parents being religious minded in spite of geographical and economical constrains agreed immediately. While making the rangoli the need of vibrant colors prompted him to use colored sagos and the Legend of the SAGO RANGOLI OF GANESH was born.

Mohankumar graduated from Bandra School of Arts and he specialized in Interior Designing from J.J.Institute of Applied Art Mumbai, Maharashtra. The visual creative urge in him prompted him to learn Photography from Indo American Society. His photographs and cover designs for books & audio cassettes have won him accolades and prizes

The making of Sago Rangoli - a blend of Art, Culture and Devotion requires over 10,00,000 grains of Sagos, each measuring around 3mm colored in to 250-300 shades using poster colors. Each sago grain is set individually in the chosen design comprising of 200 cm x 250 cm approx. Which requires about 1,300 man-hours, spread over a period of one month in this venture Mohankumar is diligently helped by his friends Dayaram Hindisotta and Bhupesh Joshi, Kamla Ruparel, Archana Palan, Avni Chakraborty. Almost 15,000 visitors and well wishers and art lovers flock each year to admire this creation which includes journalist from news papers TV channels and prestigious publications also.

Mohankumar's selections of pictures are those created by internationally renowned and lege­ndary Artist S.M. Pandit. Apart from the Sago Rangoli, the creativity in Mohankumar made him to explore the form of Lord Ganesh in many unconventional mediums such as Glass, Stone, Wood, Paper, Marble, Acrylic, Metal, Thread, Cloth, Beads, Pearl, Enamel, Electric Wire, Siporex, and Silver - you name it and he has used it. An artist with clear perception and principles, his creation is open to public on Bhadrapad Ekadashi every year. He takes time-off for about a month for the making of Sago Ganesh Rangoli from his busy schedule and contribution, the Government of Maharashtra had appointed him as a Special Executive officer in the year of 1998.

An Artist who respects Mother Nature for her benevolence would naturally dedicate himself for the service of follower. Mohankumar in the capacity of its President has served the Lions Club Of Mulund-Mumbai. Mohankumar was designated as the creative designer by well known Sexologists Padmashree Dr. Prakash Kothari for the First International Conference on Orgasm an exhibition held in 1991 at New Delhi and the Asia pacific conference of Sexology in 2004 at Mumbai wherein his creative contribution was highly acclaimed.

RECORDS HOLDER OF

GUINNESS WORLD RECORDS              -           2010
LIMCA BOOK OF RECORDS                  -           2010
UNIQUE WORLD RECORDS                  -           2013
INDIA BOOK OF RECORDS                   -           2013
ASIA BOOK OF RECORDS                    -           2013
WORLD AMAZING RECORDS               -           2014
GOLDEN BOOK OF WORLD RECORDS -        2014
ELITE WORLD RECORDS                     -           2013

Documentary: ‘SATATAM’ on MOHANKUMAR: by film division of India

Ganesha Decoration at Residence of Chandrakant Lodaya very good massege

Happy Birthday Raj Hitesh PunjaniName of Baby Boy : Raj Hitesh Punjani
Date of Birth : 10-09-2013
Age: Fourth Year
Parents Name: Nisha & Hitesh Punjani

Popular Posts