Tuesday, August 4, 2009

below Market rate up to 50% discount Tur Dal distribution at mulund ward no 100 Shiv and Vegetable distribution at ward no 99 Mulund westbelow Market rate up to 50% discount Tur Dal distribution at mulund ward no 100 Shiv and Vegetable distribution at ward no 99 Mulund west

sena Shakha by the hands of

Vibhag pramukh Sudhir more

upa vibhag pramukh Prakash Vagh

Vbhag Sanghatak Shandya Vadavkar

Shiv Sena Corporator Jyoti Mahendra Vaity

Shiv sena Shakha Pramukh Anant Mahapdi

Vaishali Kulkarni , Sangeeta Salvi, Shalini Vaity,

Popular Posts